Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

6. Inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums

6.2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas

125. Objektos, kuru aizsardzībai nepieciešams vairāk par 10 ugunsdzēsības detektoru zonām, uzstāda uztveršanas un kontroles paneli, kas signālu par ugunsgrēku atšķir no citiem trauksmes signāliem, kā arī nodrošina tehnoloģiskā procesa, elektrotehnisko vai citu iekārtu (tajā skaitā automātisko ugunsaizsardzības iekārtu) vadību.


126. Pie automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas uztveršanas un kontroles paneļa novieto aizsargājamo telpu un zonu sarakstu.


127. Automātiskajām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtām nodrošina nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli.


128. Aizliegts:

128.1. tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā uzstādīt cita tipa vai darbības principa detektoru;

128.2. novietot materiālus un priekšmetus tuvāk par 0,6 metriem no ugunsgrēka detektoriem;

128.3. novietot apkures ierīces tuvāk par vienu metru no ugunsgrēka detektora, kā arī uztveršanas un kontroles paneļa.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"