Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

6. Inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums

6.10. Ventilācija un gaisa kondicionēšana

203. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas ierīko un ekspluatē atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu, kā arī ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.


204. Ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.


205. Ventilācijas sistēmas ierīces un iekārtas iezemē.


206. Automātiskās uguns aizsargierīces un to iedarbināšanas mehānismus attīra no putekļiem un citiem nosēdumiem.


207. Ventilācijas iekārtu telpas aizslēdz.


208. Aizliegts:

208.1. sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās telpās darbināt tehnoloģiskās iekārtas un veikt tehnoloģiskos procesus, ja bojātas vai nedarbojas ventilācijas iekārtas;

208.2. ventilācijas iekārtu filtru telpās un ventilācijas iekārtu telpās glabāt materiālus un priekšmetus;

208.3. sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās zonās ekspluatēt nepiemērotas ventilācijas iekārtas, kurām nav attiecīga sprādzienaizsardzības nodrošinājuma;

208.4. attīrīt ventilācijas sistēmu cauruļvadus, tos izdedzinot.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"