Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

9. Ugunsbīstamie darbi

9.2. Ugunsbīstamo darbu veikšana sprādzienbīstamā vidē

251. Juridiskās personas vadītājs apstiprina telpu, ēku un inženierbūvju sarakstu, kurās ugunsbīstamos darbus veic atbilstoši ugunsbīstamo darbu veikšanas prasībām sprādzienbīstamā vidē.


252. Ugunsbīstamos darbus sprādzienbīstamā vidē veic tikai tad, ja tos nav iespējams veikt īpaši iekārtotās vietās.


253. Sprādzienbīstamās vides robežas apzīmē ar drošības zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.


254. Sprādzienbīstamā vidē ugunsbīstamos darbus veic tikai pēc tam, kad ir veikta gaisa sastāva analīze un nav konstatēta sprādzienbīstama koncentrācija.


255. Pirms metināšanas darbiem tvertnēs, kurās bijuši īpaši viegli uzliesmojoši, viegli uzliesmojoši un uzliesmojoši šķidrumi vai degtspējīgas gāzes, tvertnes atvieno no visām komunikācijām, iztīra, iztvaicē, izžāvē, izvēdina un tvertnē veic gaisa sastāva analīzi. Ugunsbīstamos darbus veic, ja tvertnē nav konstatēta sprādzienbīstama koncentrācija.


256. Ap ugunsbīstamo darbu vietu 10 metru rādiusā noslēdz kanalizācijas sistēmas ieliešanas piltuves, tekņu galus un citas atklātas ailes.


257. Ugunsbīstamo darbu norises laikā:

257.1. veic pasākumus, lai novērstu sprādzienbīstamas vides rašanos;

257.2. metinot tvertni, tās lūkas un citas ailes tur atvērtas un nodrošina gaisa apmaiņu ar pārnēsājamo ventilācijas iekārtu;

257.3. kontrolē sprādzienbīstamo vielu koncentrāciju. Ja tā pārsniedz pieļaujamo, darbus nekavējoties pārtrauc.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"