Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

11. Noliktavu ekspluatācijas prasības

11.1. Materiālu un izstrādājumu noliktavas

294. Materiālus un izstrādājumus noliktavā glabā, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības (2.pielikums) un ugunsgrēka dzēšanas vielu viendabīguma principu.


295. Ja degtspējīgus materiālus vai degtnespējīgus materiālus degtspējīgā iesaiņojumā glabā noliktavu telpās pagrabā vai cokolstāvā, nodrošina dūmu izvadīšanu.


296. Noliktavu telpās pretim noliktavas durvju ailām atstāj ejas šo ailu platumā, bet ne šaurākas par vienu metru.


297. Pēc darba beigām ar kopējo elektrisko slēdzi atvieno noliktavas elektrotīklu. Noliktavas iekārtas, kuras darbojas diennakts režīmā, nodrošina ar atsevišķu elektrotīklu no ievada līdz patērētājam.


298. Bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšanas vietas apzīmē ar drošības zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām un novieto uzrakstus ar vielu nosaukumu.


299. Ķīmiskās vielas, kuras, nonākot saskarē ar gaisu, ūdeni, citām ķīmiskajām vielām vai degtspējīgiem materiāliem, var pašaizdegties, izraisīt degšanu vai veidot sprādzienbīstamus maisījumus, glabā atsevišķās ugunsdrošās ēkās vai ugunsdrošos ēku nodalījumos.


300. Telpās, kurās glabā ķīmiskās vielas, kas ugunsgrēka gadījumā temperatūras iedarbībā var kust, uzstāda šo vielu izplūšanu ierobežojošas konstrukcijas.


301. Ķīmiskās vielas, kuras nedrīkst pakļaut saules staru iedarbībai, aizliegts uzglabāt atklātos laukumos.


302. Skābju vai sārmu noliktavas apgādā ar neitralizējošām vielām tādā daudzumā, lai nodrošinātu avārijā izlijušo skābju vai sārmu neitralizāciju.


303. Amonija nitrātu glabā īpašos noliktavas nodalījumos, kas izvietoti pie ēkas ārsienām un atdalīti no kopējās noliktavas ar ugunsdrošām starpsienām. Telpām jābūt sausām, un tajās nedrīkst atrasties citu materiālu paliekas.


304. Amonija nitrātu aizliegts glabāt noliktavās, kas būvētas no degtspējīgiem materiāliem, kā arī izbūvēt koka starpsienas vai koka grīdas.


305. Uzglabājot materiālus un izstrādājumus konteineros atklātā laukumā, ik pēc 100 metriem konteineru rindā, kā arī starp smagsvara kravu konteineru rindām izveido ugunsdrošības atstarpes, ne šaurākas par pieciem metriem. Pēc katras konteineru pāru rindas izveido divus metrus platu atstarpi visā laukuma garumā.


306. Noliktavu telpās aizliegts:

306.1. uzstādīt vietējās apkures ierīces;

306.2. glabāt materiālus uz noliktavu rampām;

306.3. glabāt elektrokrāvējus un autokrāvējus.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"