Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

11. Noliktavu ekspluatācijas prasības

11.4. Akmeņogļu un kūdras noliktavas

335. Vietu, kur paredzēts glabāt akmeņogles un kūdru, attīra no degtspējīgiem atkritumiem un augu paliekām, grunti noplanē un noblietē.


336. Akmeņogļu un kūdras grēdas nedrīkst izvietot virs siltumu avotiem (tvaika un karsta ūdens cauruļvadi, silta gaisa kanāli).


337. Dažādu veidu ogles, gabalkūdru un frēzkūdru krauj atsevišķās grēdās.


338. Kraujot akmeņogles grēdās, ievēro kraušanas tehnoloģijas nosacījumus, nepieļaujot degtspējīgu svešķermeņu iekraušanu grēdā.


339. Akmeņogļu vai kūdras grēdās kontrolē temperatūru. Ja temperatūra ir sasniegusi 60 °C, sasilušo materiālu izņem un novieto atsevišķi.


340. Aizdegušās vai sakarsušās ogles akmeņogļu grēdās aizliegts dzēst ar ūdeni. Aizdegušās ogles dzēš ar ūdeni tikai pēc to izņemšanas no grēdas. Pēc nodzēšanas aizliegts tās iekraut atpakaļ grēdā.


© 2004.-2020.g. SIA"1. VARIANTS"