Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

12. Transports

12.2. Degvielas un gāzes uzpildes stacijas

357. Staciju teritorijā un ēkās aizliegts smēķēt. Par to izliek brīdinājuma zīmes un uzrakstus.


358. Degvielas tvertņu ieliešanas un mērīšanas cauruļu un skataku vāki ir aizvērti.


359. Iepildot degvielu transportlīdzekļa degvielas tvertnē, tā dzinējam jābūt izslēgtam. Degvielu var iepildīt arī īpaši šim nolūkam paredzētā tarā. Tarai jābūt cieši noslēdzamai, no neplīstoša materiāla, kas neuzkrāj statisko elektrību.


360. Aizliegts stacijās virszemes moduļa tipa rezervuāru uzpildīšanas laikā iepildīt transportlīdzekļos degvielu no pildnēm.


361. Remontdarbu laikā pārtrauc visas ar degvielas un gāzes pārsūknēšanu un uzpildi saistītās operācijas un iekārtu darbināšanu, izņemot sūkņus un kompresoru ventilatorus, kuriem jādarbojas nepārtraukti.


362. Ja stacijas teritorijā veic darbus ar atklātu uguni, pārtrauc uzpildes, izliešanas un iepildes operācijas un novieto attiecīgas zīmes, kas aizliedz iebraukt.


363. Rezervuārus tīra un remontē tikai pēc tam, kad veikta rezervuāru tilpumā esošo gaisa un gāzes paraugu analīze, lai pārliecinātos, ka rezervuāros nav sprādzienbīstamas koncentrācijas.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"