Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

12. Transports

12.5. Ūdenstransports

384. Kuģu remontuzņēmuma vadītājs kuģa remontdarbu laikā nodrošina:

384.1. lai kuģis būtu droši pietauvots piestātnē un ugunsdzēsības automobiļiem paredzētie piebraucamie ceļi (to skaits atkarīgs no kuģa garuma un piestātnes plānojuma īpatnībām) būtu lietošanas kārtībā;

384.2. lai kuģis būtu zemēts ar piestātnes zemējuma iekārtām un lai elektriskajiem ugunsdzēsības sūkņiem būtu autonoma elektrobarošana;

384.3. lai būtu iespējams ņemt ūdeni no krastā esošā ārējā ugunsdzēsības ūdensvada (ugunsdzēsības šļūtenēm jābūt uz kuģa – pa vienai baka un kuģa pūpes rajonā).


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"