Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

1. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17. februāra noteikumiem Nr.82

Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls

Nr.
p.k.
Datums Instruējamais Instruēšanas temats, pamatojums Amatpersonas, kas veic instruktāžu Instruētā paraksts
vārds, uzvārds personas kods profesija, amats vārds, uzvārds, amats paraksts
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Piezīme:
Ugunsdrošības instruktāžu var reģistrēt darba aizsardzības žurnalā
Iekšlietu ministrs  M.Gulbis

© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"