Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

11. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17. februāra noteikumiem Nr.82

Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls


 
(objekta nosaukums un adrese)

Nr.
p.k.
Ierīces nosaukums un atrašanās vieta Datums Skursteņslaucītāja vārds, uzvārds Skursteņslaucītāja sertifikāta vai apliecības numurs Piezīmes
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Iekšlietu ministrs  M.Gulbis

© 2004.-2020.g. SIA"1. VARIANTS"