Rg
24.10.2002.
Stjas spk no
01.01.2003.
Saeima ir piemusi un Valsts prezidents izsludina du likumu:

13.11.2002. "Latvijas Vstnesis"

II

4. ,

(1) , :

1) ;

2) , , ;

3) , ;

4) .

(2) :

1) , , , ;

2) , , , , ;

3) .


5. ,

1) , , , ;

2) , , . , , , .


6. ,

1) , ;

2) , , .


7.

:

1) , ;

2) ;

3) , , .


8. , ,

, , , , , .


9. ,

(1) , .

(2) , , :

1) ;

2) ;

3) ;

4) , ;

5) , , , .


10. ,

, :

1) , ;

2) , .


11.

:

1) , ;

2) , .


12.

, , , , , .


13.pants. Valsts ugunsdrobas uzraudzba

(1) Valsts ugunsdrobas uzraudzbu veic Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienesta valsts ugunsdrobas uzraudzbas inspektori.

(2) Valsts ugunsdrobas uzraudzbas inspektoriem ir tiesbas jebkur laik prbaudt ugunsdrobu uzraugmajos objektos, pieprast objektu vadtjiem novrst atkltos normatvajos aktos noteikto ugunsdrobas prasbu prkpumus, k ar atbilstoi savai kompetencei:

1) likum noteiktaj krtb apturt vai ierobeot iestdes, organizcijas, komercsabiedrbas, cita objekta, t struktrvienbu vai iekrtu darbbu, ku un bvju celtniecbu un ekspluatciju vai produkcijas izlaidi;

2) sniegt fiziskajm un juridiskajm personm atzinumus par:

a) atbilstbu ugunsdrobas tehnisko noteikumu vai pao noteikumu prasbm un pieaujamajm atkpm no tm,

b) ugunsdrobas paskumiem objektos, kuriem attiecgajos normatvos, bvnormatvos, noteikumos un standartos nav noteiktas paas ugunsdrobas prasbas;

3) likum paredztajos gadjumos un krtb izskatt administratvo prkpumu lietas un uzlikt administratvos sodus.

(3) Valsts ugunsdrobas uzraudzbas inspektoru kompetenci un krtbu, kd veicama valsts ugunsdrobas uzraudzba, nosaka Ministru kabinets.


14.pants. Ugunsgrka dzanas un glbanas darbu vadana

(1) Ugunsgrka dzanu un glbanas darbus vada Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienesta augstk amatpersona, kura ieradusies notikuma viet. Ldz Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienesta struktrvienbas ieraans brdim ugunsgrka dzanu un glbanas darbus vada t ugunsdrobas, ugunsdzsbas un glbanas dienesta augstk amatpersona, kura ir notikuma viet.

(2) Visi ugunsgrka vai avrijas viet esoie ugunsdrobas, ugunsdzsbas un glbanas dienesti, jebkuri citi dienesti, formjumi, k ar fizisks personas ir pakautas ugunsgrka dzanas un glbanas darbu vadtjam.

(3) Nevienam nav tiesbu iejaukties ugunsgrka dzanas un glbanas darbu vadtja darbb un atcelt via likumgos rkojumus.


15.pants. Ugunsgrka dzanas un glbanas darbu vadtja tiesbas

Lai apturtu un novrstu ugunsgrka un ar to saistto bstamo faktoru izplatanos, kas apdraud fizisks personas, materils vrtbas un vidi, vai likvidtu rus, kas trauc ugunsgrka dzanu un glbanas darbu veikanu, ugunsgrka dzanas un glbanas darbu vadtjs ir tiesgs:

1) dot rkojumu:

a) iekt jebkur teritorij, k un telp,

b) prvietot, nojaukt vai izncint kas, bves un to daas,

c) demontt iekrtas,

d) prvietot transportldzekus;

2) ar panieku (valdtju) piekrianu izmantot darbu veikan fizisko un juridisko personu kustamo un nekustamo paumu;

3) iesaistt specilos dienestus (policiju, gzes avrijas dienestu, elektrotklu avrijas dienestu u.c.) sabiedrisks krtbas nodroinan, ceu satiksmes regulan, evakucija s vai citu neatliekamu paskumu veikan notikuma viet.


16.pants. Ugunsgrka dzana un glbanas darbi paos objektos

paos objektos (diplomtisko un konsulro prstvniecbu ks, uz kuiem, militrajos objektos, citos paos objektos) ugunsgrku dz un glbanas darbus veic, saskaojot to ar attiecg objekta vadtju vai citu atbildgo amatpersonu.


17.pants. Ugunsgrku un to seku uzskaite

Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienests Ministru kabineta noteiktaj krtb uzskaita ugunsgrkus un apkopo informciju par to radtajm sekm.


18.pants. Izgltoana ugunsdrobas jautjumos

(1) Apmcbu, kas saistta ar ugunsdrobas pamatprincipiem un rcbu ugunsgrka gadjum, veic izgltbas iestdes. Apmcbas saturu nosaka ieklietu ministrs.

(2) Krtbu, kd izgltbas iestd veicama izgltojamo apmcba ugunsdrobas jom, pc saskaoanas ar ieklietu ministru apstiprina izgltbas un zintnes ministrs.


19.pants. Atbilstbas novrtana

(1) Ugunsdrobas preu, ugunsdzsbas iekrtu un ieru atbilstbas novrtana veicama saska ar likumu "Par atbilstbas novrtanu".

(2) Ministru kabinets apstiprina obligtajai atbilstbas novrtanai pakauto ugunsdrobas preu, ugunsdzsbas iekrtu un ieru sarakstu, k ar nosaka attiecb uz tm izvirzms btisks prasbas.


20.pants. Izdevumu un zaudjumu atldzinana

Izdevumi un zaudjumi, kas raduies, ugunsgrka dzan vai glbanas darbos iesaistot fizisko un juridisko personu resursus, atldzinmi Ministru kabineta noteiktaj krtb un apmr.


 

I |

II |

III |

 

 Copyright 2002.-2009.g. SIA "1. Variants"