Rg
24.10.2002.
Stjas spk no
01.01.2003.
Saeima ir piemusi un Valsts prezidents izsludina du likumu:

13.11.2002. "Latvijas Vstnesis"

III

21.pants. Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienesta pamatuzdevumi

(1) Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienests ir Ieklietu ministrijas prraudzb esoa valsts prvaldes iestde (turpmk iestde), kas realiz valsts politiku ugunsdrobas, ugunsdzsbas un civils aizsardzbas jom, uzrauga normatvajos aktos noteikto ugunsdrobas prasbu ievroanu, k ar koordin iestu, organizciju, komercsabiedrbu un pavaldbu izveidoto ugunsdrobas, ugunsdzsbas un glbanas dienestu un brvprtgo ugunsdzsju organizciju darbbu, kas saistta ar ugunsdrobu un ugunsdzsbu.

(2) Iestdes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.


22.pants. Iestdes darbbas principi

(1) Iestde, pildot tai noteikts funkcijas, aizsarg personu tiesbas un likumgs intereses ugunsdrobas, ugunsdzsbas, glbanas un civils aizsardzbas jom neatkargi no o personu pilsonbas, socil, mantisk un cita stvoka, rases un nacionls piederbas, dzimuma, vecuma, izgltbas, valodas, politisks, reliisks un citas prliecbas.

(2) Iestde, pildot tai noteikts funkcijas, sadarbojas ar valsts un pavaldbu institcijm, nevalstiskajm organizcijm, komercsabiedrbm, k ar iedzvotjiem.

(3) Iestde nepiedals politisko vai starpnacionlo konfliktu novranas un masu nekrtbu likvidcijas paskumos.


23.pants. Iestdes starptautiskie sakari

(1) Iestde uztur profesionlos sakarus ar citu valstu ugunsdrobas, ugunsdzsbas un glbanas dienestiem un civils aizsardzbas organizcijm.

(2) Iestde piedals starptautisko ugunsdrobas, ugunsdzsbas, glbanas un civils aizsardzbas organizciju darbb.

(3) Iestde atbilstoi savai kompetencei starptautiskajos lgumos noteiktaj krtb sniedz paldzbu citu valstu teritorij.


24.pants. Iestdes finansana

Iestdes finansu ldzekus veido:

1) dotcija no visprjiem iemumiem;

2) iemumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pau iemumi;

3) ziedojumi un dvinjumi.


25.pants. Iestdes funkcijas

(1) Iestdes funkcijas ir das:

1) analizt ugunsdrobas stvokli un rkrtjo situciju iespjambu Latvijas Republik un, pamatojoties uz o analzi, sniegt Ieklietu ministrijai, pavaldbm, k ar citm fiziskajm un juridiskajm personm prieklikumus par situcijas uzlaboanu ugunsdrobas un glbanas jom;

2) organizt un veikt valsts ugunsdrobas uzraudzbu;

3) veikt un vadt ugunsgrku dzanu;

4) veikt glbanas darbus, dzot ugunsgrkus;

5) veikt glbanas darbus pc ceu satiksmes negadjumiem;

6) organizt, vadt un veikt glbanas un meklanas darbus iekjos deos;

7) atbilstoi savam tehniskajam nodroinjumam un iespjm veikt citus glbanas darbus;

8) sadarbb ar citm institcijm plnot paskumus, lai nodrointu gatavbu avriju novranai ar jonizjo starojuma avotiem saistt darbbas jom;

9) sadarbb ar citm institcijm veikt neatliekamos glbanas darbus atbilstoi normatvajos aktos noteiktajm radicijas drobas un kodoldrobas prasbm;

10) piedalties rpniecisko avriju riska novrtanai un samazinanai veikto paskumu izvrtan un valsts uzraudzb;

11) normatvajos aktos noteiktaj krtb piedalties tdu paskumu plnoan, kas veicami, lai sagatavotos rpniecisko avriju novranai, un sadarbb ar citm institcijm veikt un vadt neatliekamos avriju likvidanas paskumus;

12) organizt, veikt un vadt neatliekamos glbanas un seku likvidanas darbus pc miskajm avrijm, ar bstamo kravu avrijm un citiem ar misko vielu vai misko produktu uzglabanu vai lietoanu saisttiem negadjumiem;

13) gdt par iedzvotju drobu ugunsgrka vai avrijas gadjum, sniegt pirmo paldzbu atbilstoi iestd dienjoo personu profesionlajm zinanm un iestdes iespjm;

14) gdt, lai, dzot ugunsgrkus un veicot glbanas darbus, tiktu nodarti pc iespjas mazki materilie zaudjumi un kaitjums videi;

15) nodroint vienots rkrtjo situciju tlrua (112) lnijas darbbu;

16) atbilstoi savai kompetencei organizt un stenot civils aizsardzbas paskumus;

17) normatvajos aktos noteiktaj krtb organizt un koordint valsts materilo rezervju veidoanu;

18) normatvajos aktos noteiktaj krtb organizt valsts materilo rezervju izmantoanu;

19) piedalties ugunsdrobu, ugunsdzsbu, glbanu un civilo aizsardzbu reglamentjoo normatvo aktu izstrdan, k ar atbilstoi savai kompetencei piedalties atzinumu sagatavoan par normatvo aktu projektiem, kurus izstrd citas institcijas;

20) apmct iestd dienjos un strdjos personas, k ar organizt apmcbas procesu;

21) apmct ugunsdrobas, ugunsdzsbas un glbanas darbos, k ar civils aizsardzbas paskumos iesaistms personas un organizt to apmcbu;

22) atbilstoi savai kompetencei piedalties ekspluatcij nododamo objektu pieeman;

23) veikt ugunsdrobas, ugunsdzsbas, glbanas un civils aizsardzbas propagandu;

24) veikt zintnisks ptniecbas darbu ugunsdrobas, ugunsdzsbas, glbanas un civils aizsardzbas jom.

(2) Krtbu, kd iestde veic un vada ugunsgrku dzanu un glbanas darbus, nosaka Ministru kabinets.

(3) Ugunsgrku dzanai un glbanas darbiem nepiecieams iekrtas, specilo un tehnisko aprkojumu, k ar t normas nosaka Ministru kabinets.


26.pants. Iestdes vadba

(1) Iestdi vada prieknieks, kura kandidatru apstiprina Ministru kabinets, bet iece amat un atbrvo no amata ieklietu ministrs.

(2) Uz iestdes prieknieka amatu var kandidt tikai ierdi, kuriem ir augstk izgltba un specil izgltba ugunsdrobas jom, k ar darba sts specialitt nav mazks par 10 gadiem.

(3) Iestdes prieknieks vienlaikus ir galvenais valsts ugunsdrobas uzraudzbas inspektors, bet via vietnieki galven valsts ugunsdrobas uzraudzbas inspektora vietnieki.


27.pants. Iestdes struktra un personlsastvs

(1) Iestdei ir centrlais aparts, k ar patstvgs un teritorils struktrvienbas.

(2) Iestd amatus ieem specializt valsts civildienesta ierdi (turpmk ierdi) un darbinieki, kuri strd, pamatojoties uz darba lgumu.


28.pants. Ierdu pieemana dienest

(1) Dienest pieem Latvijas pilsous vecum no 18 ldz 40 gadiem:

1) kuriem ir vismaz vidj izgltba un pabeigta pamatapmcba ugunsdzsbas jom vai kuri mcs Ugunsdrobas un civils aizsardzbas koled;

2) kuri prot latvieu valodu;

3) kuru personisks pabas, fizisk sagatavotba un veselbas stvoklis atbilst iestd noteiktajm prasbm.

(2) Dienest nepieem personas, kuras:

1) sodtas par tu noziedzgu nodarjumu izdaranu;

2) atvaintas no dienesta disciplnas prkpumu d;

3) ir vai ir bijuas PSRS, Latvijas PSR vai kdas rvalsts valsts drobas dienesta, izlkdienesta vai pretizlkoanas dienesta tata darbinieki;

4) ir vai ir bijuas ar likumiem vai tiesas nolmumiem aizliegto organizciju dalbnieki;

5) ir radniecb ar tieo prieknieku (persona, kura ar tieo prieknieku ir laulb, svainb vai radniecb ldz pirmajai pakpei, ar bri un msas).


29.pants. Ierdu kategorijas un specils dienesta pakpes

(1) Ierdus atbilstoi specilajm dienesta pakpm iedala ds kategorijs:

1) ierindas sastvs;

2) jaunkais komandjoais sastvs;

3) vidjais komandjoais sastvs;

4) veckais komandjoais sastvs;

5) augstkais komandjoais sastvs.

(2) Ierdiem pieir das specils dienesta pakpes:

1) ierindas sastv ugunsdzsbas un glbanas dienesta ierindnieks;

2) jaunkaj komandjoaj sastv ugunsdzsbas un glbanas dienesta kaprlis, ugunsdzsbas un glbanas dienesta serants, ugunsdzsbas un glbanas dienesta virsserants, ugunsdzsbas un glbanas dienesta virsnieka vietnieks;

3) vidj komandjoaj sastv ugunsdzsbas un glbanas dienesta leitnants, ugunsdzsbas un glbanas dienesta virsleitnants, ugunsdzsbas un glbanas dienesta kapteinis;

4) veckaj komandjoaj sastv ugunsdzsbas un glbanas dienesta majors, ugunsdzsbas un glbanas dienesta pulkveleitnants, ugunsdzsbas un glbanas dienesta pulkvedis;

5) augstkaj komandjoaj sastv ugunsdzsbas un glbanas dienesta enerlis.

(3) Amatiem atbilstoo specilo dienesta pakpju sarakstu apstiprina Ministru kabinets.


30.pants. Pretendentu konkurss uz vakantajiem amatiem

(1) Pretendentu konkursu uz ierdu amatiem, nordot pretendentam izvirzms prasbas saska ar amata aprakstu, pieteikans termiu un iesnieguma iesnieganas vietu, izsludina:

1) iestdes prieknieks laikrakst "Latvijas Vstnesis":

a) uz ierdu amatiem centrlaj apart,

b) uz vidj vai veck komandjo sastva kategorijai atbilstoiem ierdu amatiem patstvgajs vai teritorilajs struktrvienbs;

2) attiecgs patstvgs vai teritorils struktrvienbas vadtjs vietj laikrakst uz prjiem amatiem.

(2) Pretendentu konkursu uz vakanto ierda amatu var neizsludint, ja pc iestdes prieknieka lmuma un atbilstoi valsts interesm ierdni prce attiecgaj amat.


31.pants. Pretendentu atbilstbas novrtana

(1) Pc tam, kad Ieklietu ministrijas Centrls medicnisks ekspertzes komisija pretendentam devusi pozitvu atzinumu par dergumu dienestam, pretendenta atbilstbu noteiktajm prasbm izvrt iestdes vai ts patstvgs vai teritorils struktrvienbas atestcijas komisija ieklietu ministra noteiktaj krtb.

(2) Pretendentam ir tiesbas iepazties ar atestcijas komisijas atzinumu.


32.pants. Ierdu iecelana amat

(1) Iestdes prieknieks pc iestdes atestcijas komisijas atzinuma iece amat ierdus:

1) centrlaj apart;

2) patstvgajs vai teritorilajs struktrvienbs vidj vai veck komandjo sastva kategorijai atbilstoos amatos.

(2) Prjos ierdus amat iece patstvgs vai teritorils struktrvienbas vadtjs pc attiecgs atestcijas komisijas atzinuma.


33.pants. Staieri

(1) Pretendentu, kur nav pabeidzis pamatapmcbu ugunsdzsbas jom, pieem darb staiera status uz laiku ldz seiem mneiem.

(2) Staieris ir tiesgs veikt amata pienkumus tikai ierda vadb.

(3) Staieris saem amatalgu atbilstoi amatam, kur vi stajas, bet nesaem piemaksas.

(4) Staans termiam beidzoties, struktrvienbas vadtjs, kur piemis staieri darb, lemj par via pieemanu dienest un iecelanu amat.

(5) Staans laiku ieskaita izdien.


34.pants. Ierda zvrests

Ierdnis, stjoties amat, dod zvrestu: "Es (vrds, uzvrds), stjoties amat Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienest, zvru godgi pildt Latvijas Republikas likumus, netaupot savus spkus, glbt cilvkus un cnties ar ugunsgrkiem."

35.pants. Dienesta gaita iestd

(1) Dienesta gaitu specilo dienesta pakpju pieiranas krtbu; krtbu, kd ts atem vai pazemina, k ar krtbu, kd ierdni pieem dienest un atvaina no t, iece un prce amat, atstdina un atbrvo no amata; atvainjumu pieiranas krtbu; pabalstu pieiranas krtbu un ierdu profesionls sagatavoanas krtbu nosaka dienesta gaitas reglaments. Dienesta gaitas reglamentu pieem Ministru kabinets.

(2) Krtbu, kd pieirami apbalvojumi, piemrojami un prsdzami disciplinrsodi, k ar krtbu, kd iesniedzamas un izskatmas ierdu sdzbas un ierosinjumi, nosaka disciplinrais reglaments. Disciplinro reglamentu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Ierdnis var dient ldz 50 gadu vecuma sasnieganai.

(4) Pc ierda vlans, k ar emot vr via fizisks un profesionls spjas, dienesta laiku dienesta gaitas reglament noteiktaj krtb var pagarint ldz 60 gadu vecuma sasnieganai.

(5) Uz ierdni neattiecas darba tiesisks attiecbas reglamentjoie normatvie akti.


36.pants. Ierda tiesbas

Ierdnim, pildot dienesta pienkumus, ir tiesbas:

1) iekt viss teritorijs, ks, bvs un telps (turpmk objekti), kur izplats vai var izplatties uguns un deganas produkti vai kur nepiecieams veikt glbanas darbus;

2) evakut no objektiem cilvkus, dzvniekus un mantu;

3) ierobeot teritoriju, kur tiek veikti ugunsdzsbas vai glbanas darbi.


37.pants. Ierda pienkumi

Ierda pienkumi ir di:

1) pildt savas funkcijas saska ar likumiem, reglamentiem, citiem normatvajiem aktiem, k ar prieknieku rkojumiem;

2) bez iebildumiem izpildt tieo prieknieku un augstku prieknieku likumgos rkojumus;

3) atbildt par savas darbbas vai bezdarbbas likumbu;

4) regulri papildint zinanas, pilnveidot profesionls iemaas un prasmes, k ar uzturt dienesta pienkumu veikanai atbilstou fizisko sagatavotbu.


38.pants. Ierdnim noteiktie ierobeojumi

Ierdnim aizliegts organizt streikus un piedalties tajos.


39.pants. Ierda atestcija

(1) Ierda darbbu un ts rezulttus novrt, k ar ierdni atzst par dienestam un noteiktam amatam atbilstou iestdes vai ts patstvgs vai teritorils struktrvienbas atestcijas komisija ieklietu ministra noteiktaj krtb.

(2) Ierdni atest ne retk k reizi trijos gados.

(3) Ierdni iepazstina ar atestcijas rezulttiem.


40.pants. Ierda apbalvojumi

Ir noteikti di ierda apbalvojumi:

1) pateicba;

2) naudas balva vai cita vrtga balva;

3) apmaksts papildu atvainjums uz laiku ldz 10 darbdienm;

4) Ieklietu ministrijas vai iestdes goda raksts, atzinbas raksts vai kru nozme (zme);

5) krtjs specils dienesta pakpes pieirana pirms termia;

6) valsts godazmes, medaas un ordei.


41.pants. Ierda disciplinrsodi

(1) Ierdnim piemro dus disciplinrsodus:

1) piezme (izsakma mutvrdos vai rakstveid);

2) rjiens;

3) brdinjums par neatbilstbu amatam;

4) prcelana zemk amat uz laiku ldz trim mneiem;

5) atbrvoana no amata, ieceot zemk amat;

6) specils dienesta pakpes pazeminana par vienu pakpi;

7) atvainana no dienesta.

(2) Jautjumu par disciplinrsoda uzlikanu ierosina tieais prieknieks un izskata attiecg atestcijas komisija.

(3) Ierdnis ir tiesgs apstrdt viam piemroto disciplinrsodu augstkam priekniekam mnea laik pc iepazans ar rkojumu par disciplinrsoda piemroanu.


42.pants. Ierda atbrvoana no amata

Ierdni no amata atbrvo:

1) pc paa vlans;

2) sakar ar noteiktajm prasbm neatbilstou veselbas stvokli;

3) par disciplnas prkpumiem;

4) ja samazina ierdu skaitu vai likvid attiecgo amatu;

5) pamatojoties uz atestcijas komisijas atzinumu.


43.pants. Ierda atvainana no dienesta

(1) Ierdni no dienesta atvaina:

1) pc paa vlans;

2) sakar ar noteiktajm prasbm neatbilstou veselbas stvokli;

3) par disciplnas prkpumiem;

4) ja samazina ierdu skaitu;

5) ja ierdnis ir notiests par noziedzga nodarjuma izdaranu;

6) ja ierdnis ir ievlts vai iecelts amat cit institcij;

7) pamatojoties uz atestcijas komisijas atzinumu;

8) sakar ar ierda nvi.

(2) Ierdni var atvaint:

1) viam sasniedzot dienestam noteikto maksimlo vecumu;

2) viam sasniedzot izdienas pensijas saemanai noteikto izdienas laiku.

(3) Ja tiesa par noziedzga nodarjuma izdaranu aiz neuzmanbas piespriedusi ierdnim sodu, kas ir vieglks par brvbas atemanu, ieklietu ministrs ir tiesgs ataut viam turpint dienestu.


44.pants. Ierda darba laiks

(1) Ierdnim noteikta 40 stundu darba neda.

(2) Ja nepiecieams, ar iestdes prieknieka vai attiecgs patstvgs vai teritorils struktrvienbas vadtja rkojumu ierdni iesaista darb pc noteikt darba laika.


45.pants. Ierda darba samaksa un apgde

(1) Ierda darba samaksu, ko veido amatalga, piemaksa par specilo dienesta pakpi, piemaksa par izdienu un citas piemaksas un prmijas, nosaka Ministru kabinets.

(2) Ierdnis dienesta laik atrodas daj valsts apgdb. Apgdes normas un krtbu nosaka Ministru kabinets.


46.pants. Ierdnim pieiramie pabalsti

(1) Ierdnis ir tiesgs saemt pabalstu veselbas uzlaboanai, ja, pildot dienesta pienkumus, guvis ievainojumu vai sakropojumu vai via veselbai nodarts cits kaitjums.

(2) Brna piedzimanas gadjum ierdnis saem vienreizju pabalstu seu amatalgu apmr. Ja abi brna vecki ir ierdi, tiesbas uz pabalstu ir vienam no viiem.

(3) Ierdnis saem vienreizju pabalstu amatalgas apmr:

1) smagas nelaimes gadjum;

2) sakar ar imenes loceka vai apgdjam nvi;

3) aizejot ikgadj atvainjum.

(4) Sakar ar atvainanu no dienesta likuma 43.panta pirms daas 2.,4. un 6.punkt un otraj da mintajos gadjumos ierdnis saem atvainanas pabalstu.

(5) Ja, dzot ugunsgrku vai veicot glbanas darbus, ierdnis gjis boj, via neatraidmajiem mantiniekiem izmaks vienreizju pabalstu 50 000 latu apmr.

(6) panta pirmaj un ceturtaj da noteikto pabalstu apmru un izmaksas krtbu nosaka Ministru kabinets.


47.pants. Ierda atvainjumi

(1) Ierdnim pieir dus apmakstus atvainjumus:

1) ikgadjo atvainjumu;

2) papildatvainjumu;

3) mcbu atvainjumu, ja vi sekmgi mcs augstks izgltbas iestd, lai iegtu dienesta pienkumu izpildei nepiecieams zinanas.

(2) Ierda ikgadj atvainjuma ilgums ir:

1) etras kalendra nedas, ja ierda izdiena ir ldz 10 gadiem;

2) piecas kalendra nedas, ja ierda izdiena ir no 10 ldz 20 gadiem;

3) seas kalendra nedas, ja ierda izdiena ir no 20 ldz 25 gadiem;

4) septias kalendra nedas, ja ierda izdiena ir vairk nek 25 gadi.


48.pants. Ierda apdroinana un veselbas aprpe

(1) Ierdnis ir pakauts obligtajai apdroinanai Ministru kabineta noteiktaj krtb.

(2) Ierdnis ir tiesgs saemt bezmaksas veselbas aprpes pakalpojumu minimumu.


49.pants. Ierda formas trps

(1) Ierdnis, pildot dienesta pienkumus, ns formas trpu.

(2) Ierdni nodroina ar ugunsgrku dzanai un glbanas darbu veikanai nepiecieamo specilo aprbu un individulajiem aizsardzbas ldzekiem.

(3) Formas trpa aprakstu, specil aprba un individulo aizsardzbas ldzeku veidus, k ar mantisks apgdes normas nosaka Ministru kabinets. Formas trpa nsanas krtbu nosaka ieklietu ministrs.


50.pants. Ierda nodroinana ar dzvokli

(1) Iestdei ir tiesbas pirkt dzvokus un mjas, k ar celt dzvojams mjas savm vajadzbm.

(2) Ja ierdni dienesta interess prce uz citu apdzvotu vietu, pc iestdes lguma pavaldba var nodroint viu ar dzvojamo telpu attiecgaj teritorij vai ts tuvum.


51.pants. Mcbu izdevumu segana ierdnim

(1) Ierdnim, kur, neprtraucot dienestu, sekmgi mcs Latvijas augstks izgltbas iestd, lai iegtu dienesta pienkumu izpildei nepiecieams zinanas, iestde sedz pusi no mcbu gada maksas.

(2) Ierdnis, kur pc mcbu maksas seganas nodienjis iestd mazk nek piecus gadus un tiek atbrvots no amata (izemot likuma 43.panta 2. un 5.punkt mintos gadjumus), ieklietu ministra noteiktaj krtb atmaks iestdes segto mcbu maksas dau.


52.pants. Ierdnim pieirams kompenscijas

(1) Krtbu, kd nosakma kompenscija par dzvojams telpas ri ierdnim, kur dienesta interess tiek prcelts uz citu apdzvotu vietu, un s kompenscijas apmru nosaka Valsts ugunsdzsbas un glbanas dienesta prieknieks.

(2) Ja ierdnis pastvgi nedzvo taj administratvaj teritorij, kur ir via dienesta vieta, vi iestdes prieknieka noteiktaj krtb saem kompensciju cea izdevumu seganai.

(3) Ierdnim, kur dienesta pienkumu pildanai izmanto personisko transportldzekli, t ekspluatcijas izdevumus kompens no valsts budeta ldzekiem iestdes prieknieka noteiktaj krtb.

(4) Ja ierdnis, pildot dienesta pienkumus, ir guvis ievainojumu vai sakropojumu vai via veselbai nodarts cits kaitjums, viam papildus likum noteiktajiem pabalstiem izmaks vienreizju kompensciju Ministru kabineta noteiktaj krtb un apmr.


53.pants. Ierda pensija

Ierdnim ir tiesbas uz izdienas pensiju likum noteiktaj apmr un krtb.


54.pants. Ierda tiesisk aizsardzba

(1) Ierdnis ir valsts amatpersona, kuras likumgs prasbas, kas izvirztas, pildot dienesta pienkumus, ir obligtas vism fiziskajm un juridiskajm personm. Nepakauans ierda likumgajm prasbm ir sodma.

(2) Ierdnis atrodas valsts aizsardzb. Via veselbu, dzvbu, godu un cieu aizsarg valsts.

(3) Ierda goda aizskarana, pretoans ierdnim vai rcba, kas viam trauc pildt dienesta pienkumus, k ar ierda dzvbas vai veselbas apdraudana ir sodma likum noteiktaj krtb.

(4) Ierdnis neatbild par mantisko un fizisko kaitjumu, kas nodarts, pildot dienesta pienkumus atbilstoi savm pilnvarm.

(5) Ierdnim nav saistoi politisko organizciju (partiju), to apvienbu un nevalstisko organizciju vai to prstvju rkojumi un lmumi.


 

I |

II |

III |

 

 Copyright 2002.-2009.g. SIA "1. Variants"