Rg
24.10.2002.
Stjas spk no
01.01.2003.
Saeima ir piemusi un Valsts prezidents izsludina du likumu:

13.11.2002. "Latvijas Vstnesis"

1. Ar likuma spk stanos spku zaud likums "Par ugunsdrobu" (Latvijas Republikas Augstks Padomes un Valdbas Ziotjs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziotjs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; 1999, 12.nr.; 2001, 14.nr.; 2002, 5.nr.; Latvijas Vstnesis, 1997, 175./177.nr.).


2. likuma 46.panta otraj da noteiktais pabalsts ldz 2005.gada 1.janvrim ierdnim tiek izmaksts iestdes prieknieka noteiktaj apmr no iestdei attiecgajam gadam apstiprint darba samaksas fonda.


3. likuma 46.panta tres daas 3.punkts un 52.panta otr daa stjas spk 2004.gada 1.janvr.


4. Ministru kabinets ldz 2003.gada 1.jlijam izdod aj likum paredztos noteikumus. Ldz o noteikumu spk stans dienai tiek piemroti di saska ar likumu "Par ugunsdrobu" izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktl tie nav pretrun ar o likumu:

1) Ministru kabineta 1997.gada 7.septembra noteikumi nr.317 "Ieklietu ministrijas sistmas iestu darbinieku ar specilajm dienesta pakpm dienesta gaitas reglaments";

2) Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumi nr.440 "Ugunsdrobas noteikumi";

3) Ministru kabineta 1998.gada 21.apra noteikumi nr.148 "Noteikumi par uzturdevas kompensciju Ieklietu ministrijas sistmas darbiniekiem ar specilajm dienesta pakpm";

4) Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumi nr.447 "Ieklietu ministrijas sistmas iestu ierindas un komandjo sastva formas trpu un atirbas zmju apraksts un mantisks apgdes normas";

5) Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumi nr.460 "Ieklietu ministrijas sistmas darbinieku ar specilajm dienesta pakpm disciplinrais reglaments";

6) Ministru kabineta 2001.gada 3.jlija noteikumi nr.283 "Noteikumi par darba samaksu Ieklietu ministrijas sistmas darbiniekiem ar specilajm dienesta pakpm".


5. Likuma 28.panta pirmaj da paredztie nosacjumi par Latvijas pilsonbu nevar bt par pamatu to ierdu atbrvoanai no amata un atvainanai no dienesta, kuri stjuies dienest ldz 2002.gada 31.decembrim.


Likums stjas spk 2003.gada 1.janvr.


Likums Saeim pieemts 2002.gada 24.oktobr.


Valsts prezidente
V.Ve-Freiberga

Rg 2002.gada 13.novembr

 

I |

II |

III |

 

 Copyright 2002.-2009.g. SIA "1. Variants"