Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


1. Jdzieni un to izskaidrojumi

1.1. Drobas zme - zme, kas ar formas, signlkrsojuma, piktogrammas, roku, gaismas, akustisku vai vrdiskas sazias signlu sniedz atbilstou drobas informciju par konkrtu objektu, darbbu vai situciju.


1.2. Ugunsdrobas zme - zme, kas sniedz informciju par ugunsdzsbas iekrtm un ldzekiem, apzmjumiem evakucijas plnos vai ugunsdzsbas, glbanas un civils aizsardzbas paskuma plnos.


1.3. Aizlieguma zme - zme, kas aizliedz darbbu, kura var radt bstamu situciju.


1.4. Brdinjuma zme - zme, kas brdina par risku vai bstambu.


1.5. Rkojuma zme - zme, kas norda konkrtu darbbu.


1.6. Evakucijas, glbans un pirms paldzbas zme - zme, kas sniedz informciju par evakucijas izejm, marrutiem, evakucijas papildizejm un pirms paldzbas snieganas vietm.


1.7. Informcijas zme - zme, kas sniedz papildus informciju, atirgu no 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. apakpunkta satura.


1.8. Signlkrsojums - krsojums ar specifisku nozmi.


1.9. Izgaismota zme - zme, kas izgatavota, izmantojot puscaurspdgu vai caurspdgu materilu un ir ar iekju vai rju apgaismojumu.


1.10. Piktogramma - raksta un informcijas zme stilizta attla veid, kura atveido situciju vai norda konkrtu darbbu.


1.11. Akustisks signls - kodts, iepriek noteikts skaas signls, kas tiek prraidts ar signalizcijas ierci bez cilvka balss vai to atdarinoas mkslgas balss izmantoanas.


1.12. Vrdiska sazia - sazia, kas sniedz kodtu, iepriek noteiktu drobas informciju ar cilvka balsi vai to atdarinou mkslgu balsi, izmantojot piemrotu ierci.


1.13. Ilgi luminiscjoi pigmenti - pigmenti, kurus var ierosint ar redzams gaismas vai ultravioleto starojumu, un kuri pc tam luminisc bez tlkas ierosmes 22C ilgk par 60 mintm ar spilgtumu ne mazku par 2 med/m2


1.14. Ilgi luminiscjoi izstrdjumi - izstrdjumi, kuri izgatavoti, izmantojot ilgi luminiscjous pigmentus (ilgi luminiscjoi prkljuma materili, folijas, emaljas, plastmasas utt.), k ar no tiem izgatavotas zmes, vadbas elementi, krsas utt.

 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103393; Today: 101, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.