Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

3.1. Ugunsdrobas/drobas zmes iedala pastvgs un paiem gadjumiem paredzts.


3.2. Pastvgi lieto:

     - ugunsdrobas, aizlieguma, brdinjuma, rkojuma, evakucijas izeju, marrutu, evakucijas papildizeju un pirms paldzbas zmes;

     - ugunsdrobas/drosbas zmes un marjumu uz konteineriem un cauruvadiem;

     - signlkrsojumu vai ugunsdrobas/drobas zmes ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku atraans vietu, evakucijas un transporta marrutu, ru un bstamu vietu, civils aizsardzbas bvju atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai.


3.3. paos gadjumos lieto:

     - gaismas vai akustisku signlu, vai vrdisku saziu, ja nepiecieams informt par bstambu un risku, dot nordjumus konkrtai darbbai, k ar evakucijas gadjumos, emot vr iespjas savstarpji aizvietot un savienot zmes saska ar standarta 3.4. un 3.5. punkta nosacjumiem;

     - roku signlu vai vrdisku saziu, ja nepiecieams dot nordjumus darbiniekiem, kuri izpilda bstamus manevrus.


3.4. Pieaujama du ugunsdrobas/drobas zmju savstarpja aizvietoana:

     - signlkrsojums vai standarta 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. punkt mints ugunsdrobas/drobas zmes, lai apzmtu vietas, kurs iespjama sadursme ar riem, kriana vai pastv krtou objektu draudi;

     - gaismas vai akustisks signls, vai vrdiska sazia;

     - roku signls vai vrdiska sazia.


3.5. Kop var lietot das ugunsdrobas/drobas zmes:

     - gaismas signls un akustisks signls;

     - gaismas signls un vrdiska sazia;

     - gaismas signls un akustisks signls, un vrdiska sazia;

     - roku signls un vrdiska sazia.


3.6. Roku signlu lietoana tiek noteikta ar attiecgo normatvo aktu prasbm.


3.7. Akustisku un gaismas (vizulo) signlu (automtisks ugunsdzanas un ugunsdrobas signalizcijas, pretdmu aizsardzbas, apzioanas un trauksmes sistmu), vrdiskas sazias (ugunsgrka centralizts izzioanas sistmu) lietoanas nepiecieambu teritorijs, objektos un darba viets nosaka attiecgo normatvo aktu vai standartu prasbas.


3.8. Signlkrsojuma nozme objektos un darba viets noteikta standarta 5.noda un 2.tabul.


3.9. Lai saglabtu ugunsdrobas/drobas zmes efektivitti, nedrkst:

     - aizsegt zmes redzambu ar apkrtjiem priekmetiem vai trauct signlu un sazias dzirdambu ar citiem gaismas un skaas avotiem;

     - novietot vairkas zmes vienkopus;

     - vienlaikus izmantot divus vai vairkus ldzgus gaismas un akustiskus signlus;

     - izmantot gaismas signlu cita gaismas avota tuvum;

     - vienlaikus izmantot divus vai vairkus gaismas vai akustiskus signlus, vai vrdiskas sazias;

     - izmantot akustisku signlu vai vrdisku saziu, ja to skaumu prsniegs apkrtj troka lmenis.


3.10. Zmi novieto attiecg bstam objekta tuvum viegli saredzam viet, emot vr jebkurus rus, k ar piekanu evakucijas izejm, marrutiem un evakucijas papildizejm ugunsgrka, briesmu vai bstamas situcijas gadjum.


3.11. Ugunsdrobas/drobas zme, kuras darbbai nepiecieama elektroenerija, apgdjama ar garanttu papildus elektroenerijas avotu, ja iespjama pastvg elektroenerijas avota atslgans.


3.12. Evakucijas izeju, marrutu un evakucijas papildizeju zmm jbt nodrointm ar iekjo apgaismojumu no pastvga un autonoma vai avrijas apgaismojuma elektroenerijas avota. Evakucijas izeju, marrutu un evakucijas papildizeju zmm, kuru izvietoanas vieta ir nodrointa ar rjo apgaismojumu no pastvga un avrijas apgaismojuma avota, jbt izgatavotm no ilgi izstarojoiem luminiscjoiem izstrdjumiem.


3.13. Ugunsdzsbas hidrantu, dens emanas vietu nordes zmes jizvieto apgaismots viets vai tm jbt pieslgtm rjs apgaismes elektrotklam. Zmm jbt izgatavotm no ilgi luminiscjoiem vai gaismu atstarojoiem izstrdjumiem.


3.14. Gaiteos (koridoros) un viets, kur uz konstrukciju virsmm izvietots zmes grti saskatmas, lieto projekciju vai telpiskas formas zmes.


3.15. Ja dzirdamba vai redzamba objektos un darba viets ir nepietiekama, attiecgo ugunsdrobas/drobas zmi papildina vai aizvieto ar citm, kuras nodroina informcijas uztveranu.


3.16. Teritorijas, objektus, telpas un darba vietas, kur glabjas bstamas vielas, apzm ar atbilstou brdinjuma zmi.


3.17. Attlums starp viendas nozmes ugunsdrobas/drobas zmm, nedrkst bt lielks par 60 metriem.


3.18. Attlums no zmes ldz ugunsdzsbas hidrantam vai dens emanas vietai nedrkst bt lielks par 15 metriem. Pretj gadjum lieto papildus zmes.

 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103398; Today: 106, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.