Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

zme
8.1. Degoa viela
Ugunsbstama telpa
zme
8.2. Eksplozva viela
Sprdzienbstama telpa
zme
8.3. Oksidjoa viela
zme
8.4. Toksiska viela
zme
8.5. Kodga viela
zme
8.6. Bstami - elektrba
zme
8.7. Visprga bstamba
zme
8.8. Nejonizjoa radicija
zme
8.9. Radioaktva viela
zme
8.10. Bioloiskais risks
zme
8.11. Lzera stars
zme
8.12. Zema temperatra
zme
8.13. Magntiskais lauks
zme
8.14. Gzes baloni
zme
8.15. Izliet/izbrt riskanti
zme
8.16. Uzmanbu, pacelta krava
zme
8.17. Iekjais transport
zme
8.18. Nepabeigtas sastatnes
zme
8.19. Uzmanbu, ri
zme
8.20. Uzmanbu, neldzens
zme
8.21. Uzmanbu, pakpiens
zme
8.22. Uzmanbu, slidens
zme
8.23. Trausla virsma
zme
8.24. Dzi dens
zme
8.25. Kaitga vai kairinoa viela
zme
8.26. Sazemjums
zme
8.27. Uzmanbu, krtoi objekti
zme
8.28. Augsta temperatra
zme
8.29. Uzmanbu, karsta virsma
zme
8.30. Uzmanbu, karsts tvaiks
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103391; Today: 99, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.