Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


2. Visprgie jautjumi

2.1. Standarts nosaka prasbas signlkrsojumam, ugunsdrobas/drobas zmm, kuras paredztas, lai nepieautu ugunsgrka izcelanos vai noteiktu cilvku rcbu vai uzvedbu ugunsgrka un briesmu gadjum, nodroinot savu un citu drobu, ugunsgrka iespjamo zaudjumu samazinanu, k ar ugunsdzsbas un glbanas dienesta personla drou darbbu iespjamo ugunsgrka likvidanas, glbanas darbu un civils aizsardzbas paskumu veikanas laik.


2.2. Signlkrsojumu un ugunsdrobas/drobas zmes lieto visas iestdes, uzmumi, organizcijas un komercsabiedrbas, neatkargi no uzmjdarbbas formas un pauma veida. Drobas zmju lietojums tiek noteikts ar attiecgo normatvo aktu prasbm.


2.3. Darba devjs ar ugunsdrobas/drobas zmm nodroina darba vietas, kurs risku vai bstambu nevar novrst vai samazint ar kolektvs aizsardzbas tehniskajiem ldzekiem, k ar darba organizcij lietotajiem ldzekiem un metodm, un ir atbildgs par attiecgo ugunsdrobas/drobas zmju saglabanu un uzturanu darba krtb. Darba devjs, izvloties ugunsdrobas/drobas zmes, em vr jebkuru bstambas iespju darba viet.


2.4. Darba devjs iepazstina un instru darba mju ar objekt un darba viet lietotajm ugunsdrobas/drobas zmm un to (pai signlu un vrdiskas informcijas) nozmi.


2.5. Objekt un darba viet, kur izmanto ceu, dzelzcea, iekzemes densceu, jras un gaisa transportu, lieto ugunsdrobas/drobas zmes, k ar attiecg transporta veida kustbas regulanas zmes, ja tas nav pretrun ar standarta prasbm.


2.6. Standarts nenosaka prasbas zmm, kuras lieto:

     - bstamu vielu un prepartu, produktu un iekrtu maranai, ja attiecgajos normatvajos aktos nav atsauces uz o standartu un prasbm ugunsdrobas/drobas zmju lietoanai objektos un darba viets;

     - ceu, dzelzcea, iekzemes densceu, jras un gaisa transporta kustbas regulanai rpus objekta un darba vietas.


2.7. Zmju veidu, daudzumu, izvietojuma vietu un signlkrsojumu nosaka saska ar standarta 2.tabulu un attiecgajiem normatvajiem aktiem.


2.8. Signlkrsojums (saska ar 2.tabulu) paredzts:

     - ugunsdrobas/drobas zmju noformjumam;

     - ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku atraans vietu apzmanai;

     - evakucijas izeju, evakucijas marrutu un evakucijas papildizeju apzmanai;

     - bstamu zonu, kurs iespjama sadursme ar riem, kriana vai pastv krtou objektu draudi, apzmanai;

     - konteineru un cauruvadu maranai;

     - grdai pietuvintm drobas vadbas sistmm;

     - civils aizsardzbas bvju atraans vietu apzmanai;

     - individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai.


2.9. Ugunsdrobas/drobas zmes lieto:

     - objektu teritorijs, ks, bvs, telps un darba viets;

     - apdzvotu vietu teritorijs;

     - transporta ldzekos.


2.10. Bvobjektos, k ar viets, kuras slaicgi noteiktas k sprdzienbstamas vai ugunsbstamas zonas, lieto pagaidu prvietojamas ugunsdrobas/drobas zmes, un, beidzoties bvdarbiem vai zonas bstambai, attiecgs zmes noem.


2.11. Zmju darbba, kuras izvietotas uz objektu, ku, bvju un telpu vrtiem un durvm, attiecas uz visu objekta teritoriju, km, bvm un telpm.


2.12. Atsevis objektu teritoriju, ku, bvju, telpu un darba vietu zons, ievrojot attiecgus ugunsdrobas paskumus, atauts izvietot ugunsdrobas/drobas zmes, kas atauj noteiktu, bet kopum aizliegtu darbbu.

 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 98878; Today: 140, on page: 3

 SIA "1. Variants" 2002.g.