Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


13. Izmantot literatra

13.1. Eiropas Padomes direktva 89/106/EEC "Droba ugunsgrka gadjum".


13.2. 1992.gada 4.jnija Eiropas Padomes direktvas 92/58/ECC par minimlo prasbu nodroinanu ar drobas un/vai veselbas zmm darb.


13.3. Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumi Nr. 318 "Prasbas drobas zmju lietoanai darba viets".


13.4. VB 125 "Drobas un veselbas aizsardzbas apzmjumi darba viet" (Vcija).


13.5. ZH 1/190 "Drobas un veselbas aizsardzba darba viets ar mkslgo apgaismojumu. Drobas vadbas sistmas (Vcija).


13.6. Lielbitnijas standarti BS 1710 un BS 4800.


13.7. GOST 12.4.026-85 "Signlkrsojums un drobas zmes".


13.8. DIN 67510 "Ilgi luminiscjoie pigmenti un izstrdjumi".


13.9. ISO 6309 "Ugunsdrobas zmes".

 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103402; Today: 110, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.