Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


2. Prasbas evakucijas plniem

12.1. Izvietojot evakucijas plnus, jnodroina viennozmgus nordjumus, k izturties ugunsgrka, avriju vai bstamu situciju gadjumos un k vistrk nokt drob.


12.2. Evakucijas plniem jbt uz A2-A4 formta lapm. A4 formta lapu evakucijas plnus izvieto telps ldz 50 kv.m.


12.3. Evakucijas plniem jbt aktuliem, prskatmiem un jbt izvietotiem labi redzams un apgaismots viets saska ar standarta 4.6.punktu.


12.4. Evakucijas plniem jbt grafiskai un teksta daai.


12.5. Evakucijas plnu grafisk daa tiek izstrdta pamatojoties uz bvprojekta arhitektras vai ku un bvju inventarizcijas plniem.


12.6. Grafiskaj da uz kas stvu plniem ar speciliem apzmjumiem vai signlkrsojumu norda:

     - evakucijas izejas un papildizejas, evakucijas marrutus un virzienus (RAL-6032 krsas neprtrauktas un prtrauktas lnijas ar virziena nordi);

     - evakucijai un glbanai izmantojams kpnes (RAL-6032 krsojums);

     - ugunsdzsbas un glbanas rjs kpnes ar zmm Nr. 10.3. vai 11.50;

     - ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku atraans vietas ar zmm Nr. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7.;

     - evakucijas plna izvietojuma vietu (Js atrodaties eit);

     - pirms paldzbas un individulo aizsargldzeku atraans vietas ar zmm Nr. 9.3, 9.8, 9.9, 9.14., 11.30.un 11.32. ÷ 11.37.;

     - trauksmes manulo signldevju atraans vietas ar zmi Nr. 10.6.;

     - automtisko un manulo ugunsdrobas sistmu un iekrtu ieslganas ieru atraans vietas ar zmi Nr. 10.5.


12.7. Teksta da jbt informcijai:

     - ugunsdzsbas un glbanas dienesta izsaukuma telefoni;

     - par rcbu ugunsgrka, avrijas vai bstamas situcijas gadjum;

     - par cilvku un materilo vrtbu evakuciju vai glbanu;

     - par ugunsgrku dzanas vai glbanas darbu veikanu ldz ugunsdzsbas un glbanas dienesta ieraans laikam.


12.8. Evakucijas plnus apstiprina objekta vadtjs vai par ugunsdrobu atbildg persona.


12.9. Ja objektos vai darba viets uzturas vai strd rvalstu pilsoi, evakucijas plnu teksta daai jbt 3 valods pc objekta vadtja izvles, neskaitot Valsts valodu.


12.10.Lielu platbu un sareta plnojuma km evakucijas plnus nepiecieams sadalt vairks das.


12.11.Ja objekts atrodas teritorij ar blvu apbvi, uz evakucijas plniem juzrda objekta teritorijas plns, kur jnorda cilvku evakucijas un glbanas iespjas no objekta un teritorijas vai droa pulcans vieta ar zmi Nr. 11.31.


zme
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103400; Today: 108, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.