Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

6.1. Bstamu vielu konteinerus, atkltus ugunsdzsbas sistmu cauruvadus, cauruvadus, kuros atrodas vai pa kuriem tiek transporttas bstamas vielas, k ar nepiecieambas gadjum citus cauruvadus apzm ar brdinjuma zmm vai signlkrsojumu atbilstoi standarta prasbm, ja attiecgajos normatvajos aktos nav noteikts citdi. Brdinjuma zmi var papildint ar informciju par bstamo vielu (nosaukums, formula un bstambas raksturojums).


6.2. s prasbas neattiecas uz konteineriem, kurus objekt un darba viet lieto slaicgi, k ar uz konteineriem, kuru saturs biei mains, ja tiek nodrointa paa informcija, kas garant tdu pau drobas lmeni, vai piemroti citi ldzvrtgi drobas ldzeki.


6.3. Brdinjuma zmi stingri piestiprina, uzlm vai uzkrso uz konteinera redzams puses.


6.4. Uz cauruvadiem brdinjuma zmi novieto redzam viet visbstamko vietu tuvum (pie ventiiem un savienojumiem).


6.5. Ja cauruvada krsojums neatbilst t saturam, tas tiek marts ar attiecg signlkrsojuma gredzenu vai marieri.


6.6. Cauruvada marjumu veido ar 400mm platu signlkrsojuma pamatmarjuma gredzenu, atbilstou vielai, ko attiecgais cauruvads satur. Sistms, kur svarga precza norde, kdam mrim cauruvada saturs paredzts, pamatmarjuma signlkrsojuma gredzena vid izvieto l00mm vai 30x40x30mm platus identifikcijas signlkrsojuma gredzenus (3.tabula 'colored').


6.7. Cauruvada (izemot ugunsdzsbas sistmu) marjumu var veidot ar attiecga signlkrsojuma 15x150, 30x200, 10x300 un 50x400mm marieriem atkarb no cauruvada izmriem, nordot bstamo vielu nosaukumu vai formulu, attiecgo brdinjuma zmi un plsmas virzienu cauruvad.


6.8. Signlkrsojuma gredzenus vai marierus izvieto ik pc 4-10 metriem atkarb no cauruvada posmu garuma cauruvada savienojumu viets un abs puss vrstiem, aizbdiem, apkalpojamm iekrtm, sienm, kuras rso cauruvadi, k ar jebkur cit viet, kur marjums ir nepiecieams.


6.9. Nepiecieambas gadjum cauruvadus papildus mar ar attiecgm ugunsdrobas/drobas zmm un bultm, kas norda plsmas virzienu cauruvad.


6.10. Uz ugunsdzsbas sistmu cauruvadiem izvietoto ugunsdzsbas iekrtu, vadbas mezglu krsojumam jbt signlsarkan RAL-3001 krs, vai tie japzm ar ugunsdrobas/drobas vai informcijas zmm.


6.11. Cauruvadu marieru forma un marjuma krsojums, saska ar krsu skalu RAL-F14 atkarb no vielm, ko attiecgais cauruvads satur, ir ds.


dens
za RAL-6010
Tvaiks
sudrabpelks RAL-9006
Degoi drumi
brns RAL-8001
Gze
dzeltens RAL-1006
Srmi un skbes
violets RAL-4001
Gaiss
gaii zils RAL-5012
Citi drumi
melns RAL-9005
ugunsdanas sistmu
elektriskie kabei un pretdmu
aizsardzbas sistmu ventilcijas vadi
orans RAL-2003
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103385; Today: 93, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.