Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

4.1. Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri noteikti standarta 2.tabul.


4.2. Piktogrammai uz zmes jbt pc iespjas vienkrai un jsatur btiskais.


4.3. Zme var bt plakana, projekcijas vai telpiskas formas ar vienpusju vai abpusju piktogrammu.


4.4. Zmei jbt izgatavotai no trieciendroa, mehniski izturga un pret dadiem darba vides un klimatiskajiem laika apstkiem izturga materila.


4.5. Zmes redzambu nodroina:

     - iekjais apgaismojums no pastvga un papildus autonoma elektroenerijas avota, vai avrijas elektroenerijas, kas automtiski iesldzas pastvg elektroenerijas avota avrijas gadjum;

     - rjais apgaismojums no pastvga un avrijas elektroenerijas avota, kas automtiski iesldzas pastvg elektroenerijas avota avrijas gadjum;

     - ilgi izstarojoi luminiscjoi elementi (fons vai piktogramma).


4.6. Ja zmes izvietoanas vieta nav nodrointa ar pastvgu un avrijas apgaismojumu, zmei jbt izgatavotai no ilgi izstarojoiem luminiscjoiem izstrdjumiem.


4.7. Izgaismotas zmes elektroaizsardzbai un elektroietaiu izpildjumam jatbilst ugunsbstamu vai sprdzienbstamu zonu elektrodrobas klasei.


4.8. Zmes izmram, signlkrsojumam un fotometrijai jnodroina ts redzamba un saprotamba. Zmes minimlie izmri atkarb no redzambas attlumiem noteikti standarta 1 .tabul.


4.9. Izgaismotas zmes izstarotai gaismai jkontrast ar apkrtjo vidi, neapilbinot un nodroinot zmes skaidru redzambu.


4.10. Izgaismotas zmes gaismas laukums var bt vienkrsains vai taj var bt piktogramma uz noteikta fona.


4.11. Izgaismota zme var izstarot prtrauktu vai neprtrauktu gaismas signlu. Prtraukts signls inform par augstku bstambas pakpi vai neatliekamu darbbu. Prtraukta gaismas signla frekvencei un izstarojuma ilgumam jbt tdam, lai to nevartu sajaukt ar neprtraukti izgaismotu zmi un nodrointu pareizu informcijas uztveri.


4.12. Ja prtrauktu gaismas signlu lieto akustiska signla viet vai kop ar akustisku signlu, jizmanto viena veida kodta informcija.


4.13. Akustiska signla skaas lmenim jbt ievrojami augstkam par apkrtj troka lmeni, bet ne prmrgam vai spju sajtu izraisoam. Signla garums un intervls starp signliem vai signlu grupm ir skaidri jatir no citiem akustiskiem signliem vai apkrtj troka.


4.14. Ja ierce var radt akustisku signlu maings un nemaings frekvencs, maings frekvences inform par augstku bstambas pakpi vai neatliekamu darbbu.


4.15. Akustiskam signlam, kas inform par evakuciju un briesmm, jatkrtojas.


4.16. Vrdiska sazia var bt tiea (cilvka balss) vai netiea (cilvka balsi atdarinoa mkslga balss), un tiek prraidta ar atbilstou tehnisku ierci.


4.17. Vrdiska sazia (starp runtju vai runas emiteru un klaustjiem) notiek atseviu vrdu, fru vai sa teksta (ar kodta) veid.


4.18. Vrdiskas sazias rkojumiem vai komandm jbt sm, vienkrm un skaidrm. Tm jnodroina ugunsdrobas/drobas prasbm atbilstoa rcba un uzvedba.


4.19. Gaismas vai akustiska signla, vai vrdiskas sazias tehnisko ieru ieslgana norda uz attiecgas darbbas skumu, un tie paliek ieslgti ldz darbbas beigm. Gaismas vai akustiskam signlam, vai vrdisks sazias tehniskai iercei jbt gatavai atkrtotai ieslganai uzreiz pc lietoanas (prtraukanas).


4.20. Gaismas vai akustiska signla, vai vrdiskas sazias tehnisko ieru darbbu un efektivitti prbauda pc to uzstdanas (sastdot attiecgu aktu) un turpmk ne retk k reizi mnes.


4.21. Zmm ar autonomu elektroenerijas avotu pastvg elektroenerijas avota avrijas gadjum jnodroina gaismas izstarojums 60 mintes.


4.22. Informcijas zmi izvieto pie ugunsdrobas/drobas zmm papildus informcijai. Zmes signlkrsojumam jatbilst ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojumam. Informcijas (grafiskai formai) jbt signlmeln RAL-9004 vai signlbalt RAL-9003 krs. Zmes izmri nedrkst trauct ugunsdrobas/drobas zmes informcijas uztveranu.


 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 95057; Today: 66, on page: 1

 SIA "1. Variants" 2002.g.