Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzbas zmes

zme
11.1.
zme
11.2.
zme
11.3.
zme
11.4.
Evakucijas izejas Evakucijas izejas piemrotas cilvkiem ar kustbas traucjumiem
zme
11.5.
zme
11.6.
zme
11.7.
zme
11.8.
zme
11.9.
zme
11.10.
zme
11.11.
Virziens uz evakucijas izejm
zme
11.12.
zme
11.13.
Virziens uz evakucijas izejm un papildizejm pa kpnm uz leju
zme
11.14.
zme
11.15.
Virziens uz evakucijas izejm un papildizejm pa kpnm uz augu
zme
11.16.
zme
11.17.
zme
11.18.
zme
11.19.
zme
11.20.
zme
11.21.
Virziens uz evakucijas izejm vai papildizejm cilvkiem ar kustbas traucjumiem
zme
11.22.
zme
11.23.
zme
11.24.
zme
11.25.
zme
11.26.
zme
11.27.
zme
11.28.
zme
11.29.
Virziens uz papildizejm
zme
11.30. Pirms paldzbas punkts
zme
11.31. Droa pulcans vieta
zme
11.32. Telefons neatliekams medicnisks paldzbas izsaukanai
zme
11.33. Nestuves
zme
11.34. Sanitr apstrde
zme
11.35. Prsieanas punkts
zme
11.36. Elpoanas ldzeki
zme
11.37. Atzdvinanas ldzeki
zme
11.38. Atvrt virzien no sevis
zme
11.39. Atvert virzien uz sevi
zme
11.40. Evakucija izejas no telpas, kurai nav citu izeju
lieto kop ar zmm 11.1. ÷ 11.4.    
zme
11.41.
zme
11.42.
Evakucijas virziens
zme
11.43.
zme
11.44.
zme
11.45.
zme
11.46.
Atvrt bdot Atvrt pagrieot
zme
11.47.
zme
11.48.
Atvrt stumjot (avrijas aizslgs - antipanika)
zme
11.49. Atvrt sasitot
zme
11.50. Virziens uz rjm vertiklm evakucijas kpnm
zme
11.51. Atslgt - atvrt nospieot
zme
11.52. Papildizeju atslgas
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103397; Today: 105, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.