Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas.

5.1. Viets, kur izvieto ugunsdzsbas iekrtas un ldzekus (l.zm.) un iespjama sadursme ar riem, pastv krtou objektu draudi, k ar bstamu vietu (4.zm.), evakucijas izeju un evakucijas papildizeju (3.zm.) apzmanai, lieto sarkanas vai zaas un baltas, melnas un dzeltenas svtrotas signlkrsojumajoslas.


5.2. Signlkrsojuma joslas izmri ir proporcionli iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu un evakucijas izeju izmriem.


5.3. Zas, melns vai sarkans un balts vai dzeltens svtras ir vienda platuma un novietotas 45 le. Signlkrsojuma joslas ir 20-200 mm platas.


5.4. Signlkrsojuma joslm lieto ilgi luminiscjous izstrdjumus.


5.5. Evakucijas un transporta marrutus telps apzm ar ilgi luminiscjom, skaidri redzamm, neprtrauktm baltm vai dzeltenm signlkrsojuma joslm, emot vr sienas vai grdas virsmas krsu (2.zm).


5.6. Prasba pc evakucijas marruta virziena nordjumiem attiecas k uz taisnvirziena, t ar uz mainga virziena marrutiem. Uz evakucijas marrutu joslm jbt izvietotm attiecgm evakucijas zmm un kustbas virzieniem. Evakucijas marruta apzmanai var lietot grdu marjumu no ilgi luminiscjoiem izstrdjumiem.


5.7. Pastvot bstambai, ka cilvki elektroenerijas prtraukuma gadjum vai rodoties dmiem zaud orientans spju vai nevar atrast evakucijas izejas, evakucijas papildizejas un marrutus, jparedz grdai pietuvints evakucijas vadbas sistmas.


5.8. Grdai pietuvints evakucijas vadbas sistmas ierko:

     - ja bvs vai telps ir izmantotas degoas konstrukcijas vai apdares materili un ugunsgrka gadjum nevar tikt nodrointa ugunsdrobas/drobas zmju redzamba;

     - daudzstvu bvs vai bvs ar daudzfunkcionlu nozmi, neprskatmu telpu izvietojumu un masveida cilvku kltbtni;

     - transporta terminlos: lidosts, dzelzcea, jras un upju pasaieru stacijs un autoosts;

     - slimncs, pansiontos un socils aprpes iestds ar masveida cilvku kltbtni;

     - viesncs ar saretiem evakucijas marrutiem;

     - kultras un izklaides iestds ar masveida cilvku kltbtni;

     - tirdzniecbas kompleksos, lielveikalos ar masveida cilvku kltbtni.


5.9. Grdai pietuvints evakucijas vadbas sistmas iedala sistms ar elektroenerijas apgdi un gaismu uzkrjos sistms.


5.10. Sistmas ar elektroenerijas apgdi ir avrijas apgaismojums, elektroluminiscjoas un elektrisko gaismas paneu vai vadu sistmas.


5.11. Gaismu uzkrjos sistms izmanto ilgi luminiscjous izstrdjumus.


5.12. Evakucijas vadbas sistmas jierko t, lai ar dada veida signlkrsojuma joslu un ugunsdrobas/drobas zmju paldzbu vartu atrast evakucijas izejas, marrutus un evakucijas papildizejas (2.zm), noteikt bstams vietas, k ar ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, aizsargbvju (patvertu) un individulo aizsardzbu ldzeku atraans vietas. Uz sienas izvietotai (vismaz vienai) drobas vadbas sistmai jbt ne augstk k 200mm no grdas.


5.13. Ja evakucijas vadbas sistms nordjumiem izmanto krsojumu, tad jlieto ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam noteikts krsas no ilgi luminiscjoiem pigmentiem.


5.14. Evakucijas marrut neprprotami un skaidri jnorda evakucijas un glbans virziens.


5.15. Evakucijas vadbas sistmu nordjumi un apzmjumi jizvieto neprtraukti, lai sekojot tiem nonktu neapdraudt viet.


5.16. Grdai pietuvints evakucijas vadbas sistmas virziena nordjumus un apzmjumus var uzskatt par neprtrauktiem, ja to skaits uz tekoo metru nav mazks par trs. Grdu marierim jbt vismaz 100xl00mm lielam vai ar 100mm diametru.


5.17. Civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans vietas nordes zme (zme Nr.10.14) ir signloran RAL-2003 krs. Taisnstra kreisaj mal izvietots viendmalu trijstris ar virsotni uz augu. Trijstrim jbt signlzil RAL-5005 krs. Pa labi no trijstra jbt uzrakstam "PATVERTNE" signlmeln RAL-9004 krs. Nepiecieambas gadjum var bt papildus virziena rdtji.

 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 87495; Today: 32, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.